אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִדַ'א אַצ'לְמַתּ, פֲקִף:

אם חָֹשְכָה – עצור.
Proverb Tags: 

טַאיִע וַאלִדַּיהּ, מַא יֻעתַ'ר:

מכבד הוריו לא ייכשל.
Proverb Tags: 

וְלַדּ עַאצִי / וְלַא מַאשִי:

בן סורר, עדיף מלא כלום.
Meaning: 

ר"ל מוטב שיהיו צאצאים לאדם שישאו את שמו לאחר מותו, מאשר אדם שמת ערירי ולא נשאר זכר ממנו.

Proverb Tags: 

דֻּק אַלבְּנַאתּ דֲּקוּק אַלת'וּם / וֲמַא בְּקִי מִנּהִן קְדּוּ שׁוּם:

כתוש את הבנות כתישת השום, ומה שנותר מהן כבר מאוס
Meaning: 

לכאורה, אמירה זו משקפת עפ"י פישוטה יחס שלילי לבנות, אך המשמעות המסתתרת בה לדקדק בחינוכן של הבנות בכל דקויות המוסר, כדי שלא יהיה בהן פסולת, כמו שאדם כותש את השום ומסלק את פסולת הקליפה. אך לאחר כל המאמצים ההשתדלות בחינוך, תימצאנה כמה מהן שיצאו לתרבות רעה, הרי הן בבחינת הקליפה המאוסה של השום שנותרה גם לאחר הכתישה

Proverb Tags: 

בִּנתִּי וְזַוגִּהַא, וַוֲלַדִּי וְקַחבֲּתֹּהּ:

בתי ובעלה, ובני ופרוצתו
Meaning: 

משמעותו: שהחמות אינה מחבבת הרבה את כלתה, ומגלה חיבה יתירה לחתנה.

Proverb Tags: 

בֲּכַּיתִּי – בֲּכַּיתִּי, סֲכַּתִּי – סֲכַּתִּי:

את רוצה לבכות? בכי, את רוצה לשתוק? שתקי
Meaning: 

אמירת דחייה כלפי תינוקת בכיינית שאינה עונה על שאלת ההורים, לסיבת בכיה, אלא ממשיכה בשלה. מפסיקה קימעא וחוזרת שוב לבכות, על זו הדרך. תגובת ההורים: נו, זה עיניך, בכי או שתקי, כי בדרך זו לא נוכל לסייע לך בפתרון בעייתך.

Proverb Tags: 

בִּידַּלַּע פִי דַּהְר אַעמַא:

מתפנק בדור עיוור
Meaning: 

אמירה כלפי ילד, או בן משפחה, המבקש תשורות וכיוצא בזה מקורביו, כאשר מצבם הכלכלי קשה. וכשאין הפרוטה בכיסם, מצבם דומה לעיוור המגשש באפלה.

Proverb Tags: 

אֻמִּי תִּצַּגִ'רנִי, וַאנַא אַקרַט אַלמִחוַאֹש:

אמי מקקטינה גילי, ואני מכרסמת התרווד.
Meaning: 

ההורים משתדלים לחפות על מעשה קונדס, בעזרת נימוק שעדיין הבן "ילד קטן", ואין להענישו על אותו מעשה, כאשר הוא מודה שהתבגר, ומסוגל בשניו החזקות לכרסם התרווד, העשוי מעץ מגולף ומשמש לבחישת תבשילים וכיוצא בזה.

Proverb Tags: 

אַלכִ'רקַהּ / מִן אַלשֻקַּהּ:

פיסת בד מהיריעה
Proverb Tags: 

אַלכַ'אלַהּ לַם תְּכּוּן אַחנַגּ מִן אַלוַאלִדַּהּ:

האם החורגת, לא תהא רחמנית יותר מהאם.
Meaning: 

המונח "כאלה" פירושו בערבית דודה - אחות האם, אך הוא הושאל בפי התימנים, כינוי לאם החורגת.

Proverb Tags: 

אַלוְלַדּ לְאֲבּוּהּ, וְלַו כַּאן זִנַא:

הבן לאביו אפילו היה בזנות
Meaning: 

ענינו, שהבן שייך לאביו, ואפילו נולד מאישה ללא חופה וקידושין.

Proverb Tags: 

אַלוַאלִדַּהּ, מַא מִת'לְהַא צְדִּיקַהּ / לַא אַלקַלְבּ חַאיִר, תִּפרִגּ אַלמֲצִ'יקַהּ:

האם אין כמוה ידידה, אם הלב נבוך תושיעו מהמצוקה.
Meaning: 

ר"ל, אין כמו האם רחמנית ומסורה לילדיה, אפילו כשהתבגרו, ונקלעו לקשיים, יודעת היא להרגיעם ולעודדם, וע"י כך מסייעת להם להתגבר על הדאגות והמועקות שבתוכם.

Proverb Tags: 

אַלגַּדַּהּ תְּגִּיש אַחסַן מִן אַלוַאלִַּה:

הסבתא לא תהא יותר טובה מן האם.
Meaning: 

ר"ל אעפ"י שבני הבנים - כבנים, יש הבדל בין  אהבת הסבתא לאהבת האם, שסבלה בהריונה ובלידתה ובגידול יוצאי חלציה.

Proverb Tags: 

אַלגַּאר לַא אַנתִּי סֲכִ'ייַּהּ / וַלוְלַדּ לַא אַנתִּי נֲגִּייַּהּ:

השכן אם את נדיבה, והילד אם את מגינה.
Meaning: 

ר"ל, התייחסותם הטובה של ארבעת הגופים (משפחה, בעל, השכן והילד) אל האישה, בנוייה על מעמד משפחתה חסנה ונדיבות לבה.

Proverb Tags: 

אַלבִּנְתּ סַאע אֻמֲּהַא / וִאלַּא סַאע אַפכַ'ר עַמַּאתִּהַא:

הבת דומה לאמה, או כמו המשובחת שבדודותיה.
Proverb Tags: 

אַלבִּנְתּ לַא בַּאתַּתּ / אִנדֻ'קהַא לִאלכֲּלַבַּאתּ:

הבת אם לנה (מחוץ לבית), השליכנה לכלבים.
Proverb Tags: 

אַלאַהְל לַא אַנתִּי גְ'נִייַּהּ / וַאלרַגַּאל לַא אַנתִּי קְוִייַּהּ:

המשפחה אם את עשירה , והבעל אם את חזקה.
Proverb Tags: 

אַכִּלּ'הּ מַא יִשבַע / זַלִּגּ'הּ מַא יִרגַּע:

האכילהו לא ישבע, שַגְּרֵהוּ לא יחזור.
Meaning: 

אימרה שימושית כלפי ילד רעבתן ובלתי מועיל, אפילו למילוי שליחות כלשהי.

Proverb Tags: 

אַין מַא גַ'דֲּרַתּ – בַּאתַּת:

מקום חשכה – לנה.
Meaning: 

במקום שהעריב היום (בין השמשות) נשארה ללון, רמז לנערה שאיחרה לשוב לביתה בשעות מוקדמות. בהשאלה: אמירה מפי נוסע בדרכים כשהוא נשאל היכן ילין? היה משיב: "אַין מַא גַ'דִּרַתּ- בַּאתַּתּ", כלומר היכן שאגיע בשעות החשכה, שם אלון.

Proverb Tags: 

אִחתִ'ר וִאנתִ'ר:

אכול ופורר.
Meaning: 

אמירת אם לילד, במטרה לעודדו לאכול לשובע.

Proverb Tags: 

Pages