אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

מַן חַבּ אַלגֲּמַל – חַבּ דְ'הַאבֻּהּ:

מי שאוהב הגמל – אהב אוכפו
Meaning: 

מי שאוהב אדם מסוים, משתדל לאהוב את כל מקורביו. פירוש אחר "אהב הילוכו" אך משמעות אהבת המרדעת והאוכף של הגמל, כיון שהם משמשים את בעל הגמל כמשענת לראשו ומצע לגופו במנוחת הלילה.

Proverb Tags: 

כֻּלַּין חֲבִּיבֹּהּ אַעלִיַא:

כל אדם, אהובו נעלה על הכל.
Proverb Tags: 

יְחִבּוּ אַלוְלַדּ – לְאַגּל אֻמֹּהּ:

אוהבים הילד -בגלל אמו.
Meaning: 

למשל זה שני פירושים: א. יש מי שאוהב את הילד כדי להתחבב על אמו ולרכוש את לבבה. ב. אהבת האב לבנו. כתוצאה מאהבתו לאשתו.

Proverb Tags: 

יַא חֲבִּיבּ: אַלדַּאיִם אַללַּהּ, וַאלמְחִבַּהּ אַחיַאן מַא תְּדּוּם:

הוי אהובי: ה' נצחי, והאהבה לעתים אינה מתמידה.
Meaning: 

תגובת אשה להשתפכות האהבים של הבעל, שהוריה השיאוה לו שלא לפי רצונה, כאשר הוא מבחין בחוסר יחס מצידה לאהבתו המופגנת כלפיה. 

Proverb Tags: 

חֲלַפַתּ אַלכְּרַאהַהּ / לַא תְּצַל לַא מְכַּאן מַא וְצֻלַתּ אַלמֲחִבַּהּ:

נשבעה השנאה, כי תגיע למקום שהגיעה האהבה.
Meaning: 

ר"ל כאשר הקנאה מעוררת יצר השנאה גוררת לפגיעה באהבה השוררת בין ידידים ואוהבים, ע"י רכילות והוצאת דיבה רעה נגד אחד האוהבים. המונה "כְּרַאהַהּ" משמש גם לשון מאיסות"

Proverb Tags: 

חֲבִּיבּ מַא יִנפְעַךּ / מַותֹּהּ מַא יִפגְּעַךּ:

אהוב שלא יועילך, מותו לא יבעיתך.
Proverb Tags: 

חֲבִּיבִּי – מַא פִי יְדִּי:

אהובי מה שבידי.
Meaning: 

משמעותו : לא יעזור לאדם אלא מה שיש לו בידו ובלבד שלא יצטרך לבריות.

Proverb Tags: 

גַ'בּנִי עֲלַא מַן מַאתּ פִי שְבַּאבֹּהּ / וְפַלַּתּ אַלבַּיתּ ואִחנַא נֻחִבֹּהּ:

אוי לי על מי שמת בימי עלומיו, ועזב את הבית ואנחנו אוהבים אותו.
Proverb Tags: 

בַּעְדּ אַלעִֹשקַהּ – נַד'קַהּ:

אחר האהבה – עזיבה (מילולית – השלכה)
Meaning: 

בגלל חוסר הבנה ליישר הדורים בדרכי נועם, או בגלל שהבעל נתן עינו באשה אחרת ועזב את אהובתו או אשת נעוריו.

Proverb Tags: 

בִּנְתּ אַלאֻצוּל תִּטחַן וְתִּכ'בִּז / אַמַּא חֲבִּיבּ אַלקַלְבּ דְּכַ'ל יִגַ'אמִז:

בת אצילים תטחן ותאפה, ואילו אהוב לבה נכנס לקרוץ בעין.
Proverb Tags: 

בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

נושק בשפתיו, ובלבו כופר.
Meaning: 

מעין זה: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו" (ירמיה ט, ז)

Proverb Tags: 

בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

נושק בשפתיו, ובלבו כופר.
Meaning: 

מעין זה: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו" (ירמיה ט, ז)

Proverb Tags: 

אִעטִי חֲבִּיבַּךּ – מַאגּוּדַּךּ:

תן לאהובך ממה שמצוי ברשותך.
Meaning: 

אימרה שגורה בפי ההמון בהיעונתם לבקשת הזולת לתת לו או להשאיל לו דבר מסויים.

Proverb Tags: 

אִן חַבַּךּ מַא אַדַּא לַךּ /וִאן בֻּגֻ'צַ'ךּ מַא צַ'רַּךּ:

אם אֲהָבְךָ מַה נתן לך? ואם שְֹנָאֲךָ לא יזיק לך.
Proverb Tags: 

אִן אַצחַבְּתּ – אַבּקַיתּ / וִאן עַאדַּיתּ – אִכ'תֲּלַיתּ:

אם התידדת – ֹשִיירתָּ, ואם שָֹנאת – התבודדת.
Meaning: 

משל לאדם שאינו מועיל ואינו מזיק: אם קשרת יחסי חברות עם בני אדם, קנית לך ידידים שישארו ידידיך כל הזמן, אך אם אתה נוהג לריב עם אנשים, אתה מבודד עצמך, כיון שבני אדם אינם אוהבים להתידד עם אנשי ריב ומדון. נ"א: אןִ אַצחַבּתּ - בַּקַּיתּ / וְאִן עַאדַּיתּ - כַ'לַּיתּ" שמשמעותו: אין לנטות לאחת הקצוות, אלא להתנהג בשביל הזהב. ומפי אמי שמעתי גירסא אחרת: אן אצחבת - אַבקַית / ואן עאדית אַכ'לַיתּ אם התיידת - השארת לך ידידים, ואם שנאת - רוקנת עצמך מידידים.

Proverb Tags: 

אַלצֲּדִּיק אִבְּן אַלצֲדִּיקַהּ גַּרֲּנִי בִּרַכ'וַהּ / וַאלצֲּדִּיק אִבְּן אַלעֲדּוּוַּהּ גַּרֲּנִי בִּקֻוַּהּ:

הידיד בן הידידה משכני בְרַכּוּת, והידיד בן הצוררת משכני באלימות.
Meaning: 

התנהגות הבן מושפעת מיחס אמו לזולתה, הן לחיוב והן לשלילה.

Proverb Tags: 

אַלעִֹשְק מַא יִֹשתִּי חֲלַא / וַלגּוּע מַא יִֹשתִּי סְלַא:

האהבה אינה צריכה יופי, וְהָרָעָב אינו צריך שמחה.
Meaning: 

האהבה בין השניים אינה מבוססת בעיקרה על יופי, כיון שהיא נובעת מרגשות ותחושות, מקשרים נפשיים ורוחניים, כל אדם ונטיותיו, כל אדם ובחירת לבו. ר"ל כשם שהרָעב אינו אמצעי הגורם לשמחה אלא להיפך, כך גם האהבה אינה נמדדת בקנה מידה של היופי.

Proverb Tags: 

אַל עִֹשְק – קַתַּאל / וַאלפֻרקַהּ הֻזַאל:

האהבה – הורגת, והפרידה רזון.
Meaning: 

האהבה במהותה ערך עליון. אך כאשר היא נכזבת, יש מקרים שמעבירה אדם על דעתו וגורמת סכנת מוות. לעומת זאת כאשר נפרד אהוב מאוהבו, עצם הפרידה המאולצת גורמת למפח נפש וגוררת אחריה עצב בלב, ודכדוכי נפש המביאים לכחישות הגוף והסבל מתמשך.

Proverb Tags: 

אַלמֲחִבַּהּ – אַפצַ'ל כֻּלּ 'שַיּ:

האהבה עדיפה על כל דבר.
Proverb Tags: 

אַלחֻבּ לַא קַדּ גֻ'שִי / גַ'טַּא עֲלַא כֻּלּ 'שִי / עֲלַא אַלֹשֲּעַר וַלבֲּעַר וַאלקֹֻשוֹֻשִי:

האהבה כשהיא חופפת, מכסה על כל דבר, על השער והגללים והקש:
Meaning: 

ר"ל כאשר בעל אוהב את אשתו, אינו מקפיד על טעויותיה וחסרונותיה כעקרת בית טובה, גם אם מצא עצמים זרים בתבשיל כמו שְֹעָרָה וכיוצא בזה, מתעלם מכך בבחינת "ועל כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב)

Proverb Tags: 

Pages