אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִדַ'א רֲאַית זַין אַלמֲלִיח – קַדּ עַדַ'בּ אַהל'הּ:

אם ראית נועם יופיו – סימן שהטריח משפחתו.
Meaning: 

התנהגותו הטובה של נער ונועם שיחו,נובעת מעצם החינוך שהשקיעו בו הוריו, וטרחו רבות בהקניית הערכים המוסריים במסגרת גידולו וטיפוחו.

Proverb Tags: 

אִדַ'א אַצבַּח אַלוֲלַדּ יִתּכַּלַּס עֲלַיךּ – הוּ מִמַּא סְמִע אַהל'הּ בִּללַּיל:

אם השכים הילד לחרף אותך, הרי זה נובע משיחת הוריו בלילה.
Meaning: 

ההתייחסות הבן אליך בעזות מצח, נובעת מהאזנתו לשיחת הוריו בלילה אודותיך. מעין זה נאמר בתלמוד: "שותא דינוקא בשוקא :או דארבוה, או דאמיה" (סוכה נו, ב) ....שיחותו של תינוק בשוק, או משל אביו או משל אמו.

Proverb Tags: 

אִבּן אִבּנִי – חַנֲּקַּא,

בן בני – שלנו, ובן בתי שלהם.
Meaning: 

ר"ל, שהסבים בתימן מתייחסים לנכדיהם לממשיכי השרשרת המשפחתית שלהם, לעומת בן הבת המשתייך ישירות אל הורי אביו, שהרי לגבי הבת נאמר: "ושכחי עמך ובית אביך" (תהילים מה, יא).

Proverb Tags: 

אֲבּוּ אַלבֲּנַאתּ בֲּרַאח – יִכ'סַר וְמַא יִרבַּח:

אבי הבנות מישור שממה – מפסיד ואינו מרוויח.
Meaning: 

ר"ל, האדם שכל צאצאיו בנות, נגרמות לו הוצאות מרובות, מיום לידתן עד יום נשואיו, וכשהן מתחתנות והולכות לבנות בית חדש, לא נותר לו מאומה. פרט לעובדה שמפסיד עליהן שהיו בביתו, ומשהתחתנו אינו מרוויח מהם מאומה. משמעות המסתתרת במשל, שהבנים חייבים כל הזמן לשאת בהוצאות הכספיות הקשורות לכלכלת ההורים לעת זקנה, כאשר הבנות פטורות מכך.

 

 

Proverb Tags: 

לַא תַּרחַם צַארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
Proverb Tags: 

לַא תַּרחַם צַארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
Proverb Tags: 

לַא תַּאתִּי בִּנַפסַךּ אִלַי' בַּיתּ אַלוֲלִימַהּ / לַא גַּועַהּ תְּצֻּרַךּ, וְלַא שַבּעַהּ גְנוּמַהּ

אל תבוא מעצמך לבית המשתה, כי רעבון לא יזיקך, ולא שובע רווחתך
Meaning: 

לפי פירוש אחר: לא מרעבונו יזיקך ולא משֹבעוֹ  תמצא רווחה. הכוונה שאדם צריך לשמור על כבוד עצמי,

שאם היה רעב באותה שעה שיושבים ואוכלים בבית משתה, לא ייגרם לו נזק כתוצאה מרעבונו,

וכן לא אותה שעה של שובע תגאל אותו ממצוקת רעבונו 

Proverb Tags: 

אַלעֲזַבּ קִנדִּיל / אַלמִזַווַּגּ זִנבִּיל / וַלמִעוִל הִנפִיל

הרווק מנורה, הנשוי סַלְסַלָּה, ובעל המשפחה לבוש סחבה
Proverb Tags: 

אַלזֲּוַאגַּהּ – מַא פִיהַא עֲוַאגַּהּ

נישואין, אין בהם עקמומיות.
Proverb Tags: 

אַלְּדִי יַתּזַווַּגּ מִן גַֹיר מִילֲּתֹּהּ / יְמוּתּ בִּעִלֲּתֹּהּ

המתחתן עם אשה שאינה בת דתו, ימות במחלתו.
Proverb Tags: 

אלעֲקִילַהּ אַלגְּמִילַהּ / וַאלקֻצוּר אַלעַאלִיַהּ/ וַאלחֲיַאהּ אַלפֲצִילַהּ/ תְּזִידּ פִי אַלאַהּלִיַיַּהּ

הרעיה היפה והארמונות הרמים, והחיים הנעלים, יוסיפו בכשרונות.
Meaning: 

מעין: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים, מרחיבין דעתו של אדם (ברכות נז:)

Proverb Tags: 

אַלסְּוַאיַא בַּין אַלאַכוַאן – סֻעַאדַּהּ / וַבִּמֻחַבַּתּ אַלאַצחַאבּ פַאיִדַּהּ

השויוניות בין אחים אושר, ובאהבת חברים – תועלת.
Proverb Tags: 

אַלֹכַיר לִלאִנסַאן רַאחַהּ / וַאלפַחְֹש פִי אלדֻּניַא פֲצִיחַהּ

הטוב לאדם – מנוחה, והשחיתות בעולם החרפה.
Proverb Tags: 

אַלכַ'יר, וְלַא אַלוַיל

הטובה, ולא האסונות
Proverb Tags: 

אַלחֲיַאהּ אַלמֲגִּיּדַּה, בִּתַּאייִּדּ אַלמֲוִדַּהּ / וַלסֻּרוּר אלמֻנִירַהּ, בִּתַּכּתִ'יר אַלאִפַאדַּהּ

החיים המפוארים, באימוץ הידידות, והשמחה המאירה בריבוי ההתלמדות.
Proverb Tags: 

אַלחֲיַאהּ אַלאִנסַאנִייַּהּ/ כַ'ירֻן לִלעֲוַאלִם אַלגִּסמַאנִייַּהּ

החיים האנושיים טובים לעולמות הגשמיים
Proverb Tags: 

אִדַ'א אַנְתּ פִי נִעמִהּ – רַאעַיתְּהַא

אם אתה שרוי בנועם החיים, שמור עליהם.
Meaning: 

התנהג כיאות וכלכל עצמך בהתאם, כי אינך יודע מה ילד יום

Proverb Tags: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
Meaning: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

Proverb Tags: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
Meaning: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

Proverb Tags: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
Meaning: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

Proverb Tags: 

Pages