אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

מַן אֲֹשַא אַלמְרַהּ וֲחֻסְן גֲּמַאלִהַא / יַֹשתֲּרִי לִהַא כֻּלּ חַאלִי וְגַ'אלִי וְיַצ'חַךּ לִהַא:

הרוצה באשה והוד יפיה, יקנה לה כל יפה ויקר ויחייך לה.
Proverb Tags: 

מַן אֲחַבַּתּ אַלרַגַּאל: אַחתֲּזַמַתּ עֲלַא אַלזַרבּ וַאלחִגַּאר / וַלמֲצַאיִבּ אַלכִּבַּאר:

מי שאוהבת הגבר, תתכונן לחיי קוצים ואבנים, ולפגעים גדולים.
Meaning: 

ר"ל; אשה שנישאה לגבר מעצם אהבתה לו, עליה לשנס מָתניה ולהבין שעומדות לפניה משימות משפחתיות: ביקוע עצים,טחינה בריחיים וחיי צער בהריון, בלידה ובגידול הילדים.

Proverb Tags: 

מַכ'טוּבֻּהּ וְלַא נַאבִּרַהּ / וִאן כֻּתֻ'רוּ כֻ'טַאבִּהַא בַּארַתּ וַסט בַּיתְּהַא:

מאורסת ולא עזובה, ואם נתרבו מארסיה, נשתיירה בתוך ביתה.
Proverb Tags: 

מִייַּתּ רַגַּאל חֲלַאל / וְלַא זִנַא יֹֻשַוִֹּש אַלבַּאל:

מאה גברים בהיתר, מאשר ניאוף שישבש הדעת.
Proverb Tags: 

מַא יִבַּאן אַלפֲתַּא/ אִלַּא בַּעְדּ מַא יַתּזַווַּגּ וְיַולִדַּא:

לא ייבחן העלם, לאחר שיינשא ויוליד.
Meaning: 

ר"ל; אין האדם ניכר שהוא מסוגל לשאת באחריות, אלא לאחר שישא אשה וינהל חיי משפחה תקינים מכל הבחינות.

Proverb Tags: 

מַא דַּאמַתּ אַלגַּבּהַּהּ תְּלוּח / אִבּן קַחבִּהּ יְגִּי, וְאִבּן קַחבַּהּ יְרוּח:

כל עוד המצח מבריק, בן זונה יבוא, ובן זונה ילך.
Meaning: 

דבר יומרה בפי אישה צעירה כלפי אישה אחרת המגנה אותה שנישאה ונתגרשה פעמים אחדות.

Proverb Tags: 

לַו מַא אִכ'תֲּלַץ אַלנְּפַר, מַא נֻפְקַין אַלבֲּנַאתּ:

אלמלא כלתה התבואה, לא נישאו הבנות.
Meaning: 

ר"ל; כיון שהפרוטה כלתה מהכיס, נאלץ אבי הבנות להשיאן לכל מי שמציע מוהר יותר מבלי לתהות בקנקני החתנים.

Proverb Tags: 

לַא תִּצ'חַךּ עֲלַא אֻםּ אַלבֲּנַאתּ / לִאַן אַלדַּהר כֻּלֹּהּ גִ'זֲוַאתּ:

אל תלעג על אם הבנות, כי הדור כולו תהפוכות.
Proverb Tags: 

לַא תֻּנאסִבּ, אִלַּא וְלַדּ גִּידּ:

אל תתחתן אלא בבן טובים.
Proverb Tags: 

יַא מַן צִ'מַארֹהּ בַּטנ'הּ / יַא בִּיץ' לַא תִּעֹשֲקַינ'הּ:

מי שקרן הונו – בטנו, הוי היפהפיות, אל תאהבנה אותו.
Meaning: 

אמור על בזבזן להוצאותיו האישיות, שיש לחשוש שבעתיד לא יוכל לכלכל את משפחתו.

Proverb Tags: 

יַא בִּנתּ עַמִּי / אִסמְעִי כְּלַאמִי / אִן לְקִינַא אַחסַן מִנִֹּש / וִאלַּא רְגִּענַא לִֹש:

הוי בת דודי, שמעי דברי! אם נמצא יותר טוב ממך, הנה מה טוב; ואם לאו, נשוב אליך.
Meaning: 

דברי התנצלות של קרוב משפחה שביכר למצוא אישה מחוץ לאחת מבנות הדודים המיועדת לו עפ"י הנוהג המשפחתי. הוא מודה בעובדה שמן הראוי לשאת אשה מקרב בנות המשפחה אך טובת עצמו מחייבתו לבדוק אם יוכל למצוא אשה יותר יפה, שאם לא כן הוא יקיים את המנהג.

Proverb Tags: 

טֲבּוּן אַלהַגַּאן / וְלַא מֲרַהּ לִתֲ'מַאן:

תנור נחות, עדיף על אשה לתקופת שמונה ימים.
Meaning: 

מוטב שיהא בבית תנור משומש, מאשר לשאת אשה שלא תחזיק מעמד שבוע ימים.

Proverb Tags: 

חֲמַאמֲתִּי בַּין אַלחֲמַאס רַקֹשַא / מַא יַנפְעִךּ חֻסנִךּ וְבַּכ'תִּךּ אַעמַא:

יונתי בין היונים מנומרת, לא יועילך יופיך, אם מזלך עוור.
Meaning: 

אמור על נערה יפהפיה ממשפחת עניים, שאין אנשים רווקים מחזרים אחריה כדי לשאתה לאשה, כיון שאין ביכולתם של הוריה להעניק לה נדוניה מספקת. (בעגה התימנית "מַא יִנפְעִֹש חִסנִֹש וְבּכֹתִֹּש אַעמַא")

Proverb Tags: 

זַווִּגּ בְּנַאתַּךּ / קַבְּל מַא יַכֹּשִפַין עַרצַ'ךּ:

הַשֵֹּא בנותיך, בטרם יגרמו לגלוי חרפתך.
Proverb Tags: 

זַבּטַתּ חִמַאר / וְלַא כִּלמַתּ מֲרַהּ מִן דְ'מַאר:

בעיטת חמור, קלה מדברי עלבון שבפי האשה מהעיר "דמאר"
Meaning: 

אצל תושבי תימן, רווחת שמועה שנשי "דמאר" קנטרניות הן ואינן חוששות מאמירת דברי עלבון כלפי איש שהתנהג אליהן בחוסר נימוס.

Proverb Tags: 

וַאגִּבּ עֲלַא מַן עֲֹשִק יִטחַן, וְיִדִּי אַלחֲטַבּ וַלמַא עֲלַא רַאסֹהּ:

חובה על החושק, לטחון ולהוביל העצים והמים על ראשו.
Meaning: 

פתגם הלקוח משיר עממי, על שלוש חובות האשה בחיי המשפחה, דהיינו, לטחון את התבואה, להעמיס עצי הסקה וכדי המים על ראשה ולהובילם מבחוץ אל תוך המטבח שבבית.

Proverb Tags: 

בְּנַאתּ אַלאֻצוּל / אַכ'יַר מִן אַלמַחצוּל:

בנות אצילים, יותר טובות מהמצויות
Meaning: 

ר"ל; שא לאשה מבנות האנשים הידועים לשם ותהלה, כי התכנחכו כבנות אצילים הממשיכות בנימוסי המשפחה, ואל תשא אשה שמצאת באקראי, שאינך יודע מעלותיה, גם אם היא ממשפחת אנשים עשירים שירעיפו לה נדוניה גדולה.

Proverb Tags: 

אִתּרֻכִּי אַלמְעַנקִז וְאִחמְדִּי אַלרּבּ / וֻתּזַווֲּגּי בִּלמִגַּלחַם וְיִדִּי חַבּ:

מכור חפץ יקר, ומהור (וקנה) עקץ.
Meaning: 

המנוח "עקץ" כינוי לאשה שיחד עימה מתקיימת מצוות פריה ורביה. כמו שאמרו חכמים: "ימכור אדם ספר תורה וישא אשה".

Proverb Tags: 

אִתּרֻכִּי אַלמְעַנקִז וְאִחמְדִּי אַלרּבּ / וֻתּזַווֲּגּי בִּלמִגַּלחַם וְיִדִּי חַבּ:

עזבי המטורז והודי לאל, והינשאי לקירח ויביא תבואה.
Meaning: 

ר"ל, לא יועיל לך זה המתגנדר בכל עת ויושב ובטל, אלא זה שחי מיגיע כפיו אשר יוכל לכלכל אותך.

Proverb Tags: 

אֲעוּד' בִּאללַּהּ מִן אַלנַמֲלַאתּ / וַמִן זְוַאגּ בְּנַאתּ אַלאַרמְלַאתּ:

אחסה באלוקים מן הנמלים, ומנישואין עם בנות האלמנות.
Proverb Tags: 

Pages