אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

בַּיתּ מִן גַ'יר שַמְס / יַֹשבִּהּ אַלגַּרְף דַּאכ’ל אַלחַבְּס

בית ללא שמש, ידמה למערה בבית הכלא.
Proverb Tags: 

בַּיתּ מַא פִיהּ שַׁמְס, יִדּכֹֻל אַלחְכִּים מִן אַלבַּאבּ

בית שאין בו שמש, ייכנס הרופא מהדלת.
Proverb Tags: 

בַיתּ בֲּלַא צַֹו שַמְס / יַגּלִבּ אַלכֻּרַבּ וַלגֲֹלַס

בית בלי – אור חמה – יביא היגון והחשכה
Proverb Tags: 

אִן עַאפַאךּ – אַֹגנַאךּ

אם הבריאך – העשירך
Meaning: 

כאשר ה' משפיע עליך בריאות ושלוה, הרי אין יותר עושר מהבריאות

Proverb Tags: 

אַלעַאפִיַהּ מִן אַללַּהּ, מַא הִי מִן כֻּתֻר אַלזַּאדּ

הבריאות מהאל, ולא משפע המזונות.
Proverb Tags: 

אַלעַאפִיַהּ – אֲסַאס כֻּלּ שַי

הבריאות, יסוד כל דבר.
Proverb Tags: 

אִטלֻבּ אַלעַאפִיַהּ לְגַ'ירַךּ / תֲּגַּדּהַא לַךּ

בקש את הבריאות לזולתך תמצאנה לך.
Meaning: 

מעין: "כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, נענה תחלה" (בבא קמא צב).

Proverb Tags: 

מַא שֲקַאהֻם/ כַּסְר וֻעַאהֻם

מה שכרם? שבירת כליהם
Meaning: 

אימרה הרומזת על אורח כפוי טובה, המשבר כלים של בעל הבית לאחר שסיים להשביע רערבונו,

בטענה שלא כיבדוהו כיאות להכנסת אורחים מכובדת הנהוגה בתימן

Proverb Tags: 

לַא אַנְתּ תִֹּשתִּי תְּהַרִבּ אַלצַּיף, צִיח עֲלַא אַלנֲּסַם

אם ברצונך להבריח את האורח, צעק על החתול.
Proverb Tags: 

כֻּל יַא אִבּן עַמִּי כֻּל, יַחרִים אֲבּוּ מַן כַלַּא אַלבַּאבּ מַפתּוּח

אכול אורחי, אכול! יקולל מי שהשאיר הדלת פתוחה.
Meaning: 

דברי עידוד לאורח בלתי קרוא, מהולים באמירה עוקצנית כלפי בני המשפחה. למראית עין משפיע על האורח ליהנות משלחנו,

וברוע קמצנותו מהנהן בלאט נימה זועמת, על מי שהותיר דלת הבית פתוחה שדרכה נכנס האורח הבלתי רצוי  

Proverb Tags: 

יַא אַללַּהּ בִּצַיף נַאכֻּל בִּגַּרּהּ

עתירה לאל יזמן אורח ונאכל בזכותו.
Meaning: 

הבעת תקוה של ילדים רעבים המצפים לאורח שיפקוד ביתם, כדי שיאכלו בחברתו ארוחה דשנה

Proverb Tags: 

אַלצַּיף פִי בַּיתֹּהּ / וַאלמִפתַּאח פִי גַּיבֹּהּ

האורח בביתו- המפתח בכיסו
Meaning: 

על מארח צר עין, המרמז לאורח כי הוא עומד לצאת, לשם כך הצטייד במפתח כדי לנעול הבית

Proverb Tags: 

אִכּרִם אַלצַּיף – חַאל וֻצוּלֹהּ

כבד את האורח בעת הגעתו.
Proverb Tags: 

אַהְל אַלמֲגַּנַּהּ, מִתְל אַהְל אַלסַמסֲרַהּ

אנשי גן עדן, כמו אנשי אכסניה לאורחים.
Proverb Tags: 

אִדַ'א מֻרַאדַּךּ תִּלַאחִק אַלצַּ'יף – צֲ'רַבְּתּ אַלדִּמֶּהּ

אם חפצך להניס את האורח, הכה את החתולה.
Proverb Tags: 

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
Meaning: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים.

Proverb Tags: 

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
Meaning: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים. 

Proverb Tags: 

אַללַּהּ, מְעַא אַלמַצלוּם

ה' מושיע העשוק.
Proverb Tags: 

אַללַּהּ מֻאַמִּן חֲיַאתּ אַל כַאיִפִין

ה' מבטיח חיי היראים.
Proverb Tags: 

אַלוַאתִק בִּללַּה – לַם יֻעתַר

הבוטח בה' – לא יכשל.
Proverb Tags: 

Pages