אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִלבַּס אַלמֲלִיח/ וְאֻתּרֻךּ אַלקֲבִּיח

לבש היפה, והנח המכוער.
Proverb Tags: 

אִדַא אַללַּהּ מְעַךּ- מַא אחַדּ יֲצֻרַךּ / וַאִדַא לַא יְכּוּן מְעַךּ – מַא אחַדּ יִנפֲעַךּ

אם האל עמך, אף אחד לא יזיקך. ואם האל לא יהיה עמך, אף אחד לא יושיעך.
Proverb Tags: 

אִדַא תִּסַּכַר לַךּ מַכלוּק, לַא תַֹּשכֻּר אִלַּא רַבַּךּ

אם נזדמן לך אדם שעזר לך, אל תודה אלא לאלוהיך.
Proverb Tags: 

אִדַא גֹֻלֻק בַּאבּ, אִנפְתַּח מְאַתּ בַּאבּ

אם נסגר שער, נפתחו מאה שערים.
Meaning: 

מקורו של משל זה, לקוח משיר תימני, והמשכו: כֻּל מַא אַצ'לְמַתּ לַא בֻּדּ מַא תֻּגַּלַּא" (כל אימת שתחשך, סופה (שתתבהר) שתואר)

Proverb Tags: 

אִלבַּס אַלמֲלִיח/ וְאֻתּרֻךּ אַלקֲבִּיח

לבש היפה, והנח המכוער.
Proverb Tags: 

אִלבַּס קֻבַּאל אַלנַּאס/ וִאסתַּכּפִי בִּדַּהְן אַלרַאס

לבוש בפני הבריות, והסתפק במשיחת הראש.
Proverb Tags: 

רַקִּע אַלֹשֻּטּ – לַא תַּערַא

הטלא את הקרע, לבל תהיה עירום.
Meaning: 

האדם המהלך בבגדים קרועים, מפגין לעיני כל את מצבו השה, או את רשלנותו והזנחתו ע"י משפחתו  

Proverb Tags: 

אִדַא רֲאַיתּ אַלפֲקִיר יִלבַּס אַלחֲרִיר, הוּ מִן אֲמַארִיַתּ אַלפַקְר

אם ראית עני שלובש משי, הרי זה מסימני העוני
Meaning: 

כיון שאין לו כסות אחרת, השתמש בבגד המשי השמור לימי חג

Proverb Tags: 

אַללִּבְּס רִיֹש / וַאלמַאכַּל חֲֹשִיֹש

הלבוש – נוצות, והמאכל עשבים.
Meaning: 

ר"ל; האדם חייב להופיע בפני בני אדם בבגדים נאים, מפני שהם שופטים את אישיותו עפ"י מראהו החיצוני וכסותו הנקייה.

לעומת זאת, שאין לאדם מאכלים טובים, אין מי שיכול להבחין במצבו הכלכלי.

במילים אחרות: האדם חייב לשמור על כבודו בפני אחרים ע"י הופעה מכובדת, ולנהוג בצניעות והסתפקות

במועט בצריכת מזונותיו.

Proverb Tags: 

אַלכֲּבִּיר – יִזהַדּ לִנַפסֹהּ / וַאלצְּגִֹיר- תִּזהַדּ לֹהּ אֻמֹּהּ

המבוגר ישקול שיעור אכלו, והצעיר תשער לו אמו.
Meaning: 

ר"ל; אדם מבוגר יאכל לפי הצורך, ואילו התינוק צריכה האם לדעת כמה הוא צריך לאכול.

Proverb Tags: 

אַלֲּדִֹי יַאכֻּל וְלַא יִחסֻבּ, יִפקַר וְלַא יִדּרִי

מי שאוכל ואינו מחשב הוצאותיו, סופו שיתרושש מבלי שידע.
Proverb Tags: 

אַכִּל אַלטֲוִיל וְלַא תִּסַאיְרֹהּ / וְסַאיִר אַלקֲצִיר וְלַא תְּאַכִּלֹהּ

אכול עם הארוך, ואל תתהלך אתו, והתהלך עם הקצר ואל תאכל עמו
Meaning: 

גבה הקומה משתהה באכילתו בגלל שזרועותיו ארוכות. עד שהוא נוטל הפרוסה ומכניס לפיו, לוקח לו יותר זמן, מה שאין כן

בצעדי הילוכיו שקשה להתוות לפסיעותיו. לעומת זאת, נמוך קומה, זריז באכילתו ופסיעותיו קצרות יותר.

בעל המשל ממליץ: כדי שלא תרעב, אכול עם הגבוה, ובכדי שלא תתיגע, לך עם נמוך הקומה.

Proverb Tags: 

מַא תַּאתִּי אלמֲצַאיִבּ, אִלַּא עֲלַא קַום אַללַּה אַלצַּאלְחִין

אין הפגעים באים, אלא על עם ה' הצדיקים.
Meaning: 

מעין: "צדיק ורע לו"

Proverb Tags: 

מַא עָֹשִיר יַדּכֹֻל אַלנַּאר / וְלַא יֹֻגַאר מִן אַלגַּאר

אין עשיר נכנס לאש, ולא יתקנא מן השכן.
Meaning: 

כיון שבעשרו עושה צדקה וחסד עם הבריות אין סכנה שייכנס לגיהנם, ואין חשש שיתקנא מאשרו של שכנו.

Proverb Tags: 

מַא דְּוַא אַלאִנסַאן אַלעֲסִר? קַאל פַלִתֹּהּ וְסִר

מה תרופת האדם הקשה? אמר נטוש אותו ולך.
Proverb Tags: 

אַלמֲלִיח / וַסְט בַּיתֹּהּ מֻסתֲּרִיח

הטוב, בביתו ישב לבטח.
Meaning: 

כיון שהוא מנהל חייו בדרכי ההגינות, אהוב על הבריות ואהוב בתוך ביתו. 

Proverb Tags: 

אַלחִלוּ יִבּתַּאן פִי צוּרֲתֹּהּ / וַאלעַוף יִבּתַּאן פִי סִירֲתֹּהּ

היפהפה ניכר במראו, והכעור ניכר בהליכותיו.
Proverb Tags: 

אַלגִּידּ, יַערִף מְכַּאנֹהּ

הנכבד יודע מקומו.
Proverb Tags: 

אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

הזכאי – שנס מתניו ורץ
Meaning: 

אדם זך וחף מכל פשע משנס מתניו ויוצא בקומה זקופה בתוך הקהל מבלי לחשוש מרכילות הבריות

Proverb Tags: 

אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

הזכאי – שנס מתניו ורץ
Meaning: 

אדם זך וחף מכל פשע משנס מתניו ויוצא בקומה זקופה בתוך הקהל מבלי לחשוש מרכילות הבריות

Proverb Tags: 

Pages