אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִדַ'א תְּכַּרַדּ אַלעִלְם וַאלעֲמַל, פְקַדּ תֲ'בַּתּ:

אם הִֹשְתַּנְּנָה החכמהוהמלאכה, התבססו.
Proverb Tags: 

אִדַ'א רְאַיתּ אַלגִּמאל תִּרכַּבּ אַלבְּגַ'אל, קֻל גַּלּ אַללַּהּ:

אם ראית הגמלים רוכבים על הפרדים, אמור: יתעלה שמו.
Meaning: 

כיון שפעולה זו נוגדת את חוקי הטבע שנקבעו בצו הבריאה.

Proverb Tags: 

אִדַ'א טְלַבּוּ אַלֹשַּאעִר – תֻּעַזַּז:

כמבקשים המשורר – מתגאה.
Meaning: 

אם מתוך הצטנעות, ואם מתוך גאוה יתירה על חכמתו.

Proverb Tags: 

אִדַ'א אַנְתּ תִֹּשתִּי לֲבַּן, אִבּצֻר וַגְּהּ אַלבְּקַרַהּ:

אם אתה רוצה חלב, הסתכל על פניה של הפרה.
Meaning: 

המראה החיצוני מצביע על טיבו של האדם ופעולותיו החיוביות בדומה לפרה בריאהשמראה פניה מעיד על שפע החלב שבתוכה.

Proverb Tags: 

כֲּלַאם אַללַּיל, מַכ'תּוּם בִּשַמעַהּ:

דברי הלילה חתומים בשעוה.
Proverb Tags: 

זִיַאדַּתּ אַלגַּום, לַא כַ'יר פִיהּ:

הוספת שינה אין תועלת בה.
Proverb Tags: 

אַלתִּין פִי אללַּיל, אַסוַדּ:

התאנים בלילה שחורות.
Proverb Tags: 

אַלסַּמרַהּ, זִיַאדַהּ פִי אלעֻמֻר:

הַנִֹּשְפִּיָּה – תוספת בחיים.
Meaning: 

הכוונה לבילוי שעות הערב המוקדמות בשיחת רעים, סיפורים בדיחות, שירה ומחולות.

Proverb Tags: 

אַלסֲּהַר, יֻמרִץ':

נדודי שינה – גורמים למחלה.
Proverb Tags: 

אַלנַּום – תֻ'לִתַ'ין אַלעִלַאפַהּ:

השינה – שני שלישי המאכל.
Meaning: 

מילולית : שני שלישי האביסה.

Proverb Tags: 

אַללַּיל, כֲ'בִּיר אַלוֲחִידּ:

הלילה – חֲבֵרוֹ של היחיד.
Proverb Tags: 

אַללַּיל, כֲ'בִּיר אַלוֲחִידּ:

הלילה – חֲבֵרוֹ של היחיד.
Proverb Tags: 

אִדַ'א נַאמוּ אַלאַֹשְרַאר, סְכִּהוּ אַלנַּאס:

אם נרדמו הרשעים, נָחוּ בני אדם.
Meaning: 

מעין: שינה ויין לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם (סנהדרין ע"א)

Proverb Tags: 

אַלסַאיְרִי – טַיר, וַאלגַּאלִס – חֲגַּר:

ההולך – צפור, והיושב – אבן.
Proverb Tags: 

אַלמֻוַּדִּע, נֻצף רַגַּאל:

הסומך (על אחרים) מחצית אדם.
Proverb Tags: 

אַלכֲ'בַּר אַלמֻתּנַאקִל / יַזדַּאדּ וַיֻקִלּ:

המידע המועבר, יתווסף ויומעט.
Proverb Tags: 

אַלחִרז, וְלַא אַלֹשֲּגַּאעַהּ:

הבטיחות עדיפה מהגבורה (מאומץ הלב).
Proverb Tags: 

אַלֹגֲבִּי, מִתְ'ל אַלאַעמַא:

התועה, (מי שאינו מכיר הסביבה) דומה לְעוֵּר.
Proverb Tags: 

אוּבִּהּ לִנַפסַךּ, מִן קַטַּאעִין אַלטֲּרִיק:

שמור על עצמך מלסטיסי (מלסטימי) הדרכים.
Proverb Tags: 

אִדַ'א אַלסִּירַהּ מַא תִּגפַע, פַלגַּלסַהּ מַא תְּצֻ'ר:

אם ההליכה אינה מועילה, גם הישיבה אינה מזיקה.
Proverb Tags: 

Pages