אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אַלחֲבִּיבּ – סַאע אַלזֲּבִּיבּ:

האהוב – כמו הצימוקים.
Meaning: 

כל תושבי תימן בלי יוצא מהכלל, אהבו אכילת הצימוקים. גם התשוּרות בין בין אהובים התבססו בעיקר על משלוח צימוקים. ר"ל כשם שהצימוקים אהובים, כך גם האהוב לאוהבו.

Proverb Tags: 

אִדַ'א רְאַיתּ מַא תִּכּרַהּ, פַארַקתְּ מַא תְּחִבּ:

אם ראית מה ששנוי עליך, היפרד ממי שאתה אוהב.
Meaning: 

אם בסביבה או בחברה שאתה מצוי בתוכה, גלית תופעות שליליות שאתה מואס בהן, עדיף שתתרחק מתוכה, אפילו שע"י כך אתה נאלץ להיפרד מחכמים או מאוהבים שחשבת להישאר בקרבתם, כיון שיש בכך, מעין "אליה וקוץ בה"

Proverb Tags: 

אִדַ'א אַנְתּ תְּחִבּ אַלעִים – חִבּ גְּמַאלֻהּ:

אם אתה אוהב את הדבר הטוב – אהוב את יפיו.
Meaning: 

משל לאהבה מתמשכת בתוך משפחה, ר"ל, אם אתה אוהב את בנך אהוֹב גם האהוב עליו: אשתו, בניו וכיו"ב. קיימת לסיפא נוסחה אחרת: "חִבּ גַּמַּאלֹֻהּ" שמשמעותו, אהוב מי שנשאתו בבטנה.

Proverb Tags: 

אִדַ'א קַלּ מַא פִי יְדַּךּ / חֲבִּיבַּךּ יֻכַ'אצִמַךּ:

אם הצטמצם מה שבידך, אוהבך ישנאך.
Meaning: 

רמז לאהבה שהיא תלויה בדבר. נפסק הדבר נפסקה האהבה.

Proverb Tags: 

אִדַ'א שִי מְחַבַּהּ – אִת'נַין פִי כֻ'זקִי, וְאִן גַּארַתּ אַלבְּגַ'אצַ'הּ, וַאחִדּ לַם יְסֻעֹהּ:

אם יש אהבה – שנים בתוך חור. ואם גברה המריבה – אחד לא יכילו. מעין "מקום זרת לאלף אוהבים" "אהבה דוחקת הבשר"
Proverb Tags: 

אִדַ'א שִי מְחַבַּהּ – אִת'נַין פִי כֻ'זקִי, וְאִן גַּארַתּ אַלבְּגַ'אצַ'הּ, וַאחִדּ לַם יְסֻעֹהּ:

אם יש אהבה – שנים בתוך חור. ואם גברה המריבה – אחד לא יכילו. מעין "מקום זרת לאלף אוהבים" "אהבה דוחקת הבשר"
Proverb Tags: 

ֹשַיבַּהּ יֻסַלִּינִי / וְלַא עֲזַב יֻבַּכִּינִי:

מוטב זקן ישמחני, מאשר רווק יעציבני.
Proverb Tags: 

שַיבַּהּ וְמִקדַּאר / וְלַא צְבִּי וְחִקוַאר:

זקן עם כבוד, עדיף על צעיר משפיל.
Meaning: 

המונח "חִקוַאר" פירושה בתימן הפניית אצבע מזלזלת מול פני הזולת.

Proverb Tags: 

קוּלוּ לִמַן קַד תִּזַווַּגּ / קַדּ עֻמרֹהּ זֲלַגּ / קַדּ בַּאע בַּיתֹּהּ וֲחַגּ / וַאמסַא פִי אלדֲּרַגּ:

אמרו למי שהתחתן, שחייו כבר החליקו, מכר ביתו ועלה לרגל, ונשאר ללון במדרגה.
Meaning: 

המשל מבוסס על שיר היתולי מתוך השירה העממית

Proverb Tags: 

קַדּ קֻלתּ לַךּ יַא חֲסִין אַלעֲמַל: תִּגלִס עֲזַבּ / כְּמַא אַלזֲּוַאגַּהּ תֻּרִידּ פִי אלבַּיתּ קַהוַהּ וְחַבּ:

הן אמרתי לך יפה המעש כי תישאר רווק, כיון שהנישואין מצריכים בבית קפה והתבואה.
Proverb Tags: 

קַד קֻלתּ לַךּ יַא חִמַאר יַא אִבּן אַלחִמַאר: לַא תִּכ'טֻבּ אַלבִּנתּ דִ'י עַאדּ אֻמֲּהַּא / דִ'י תִּסרֻק אַלמִלח וַאלחִלבַּהּ טְחִין, אַמַּא עֲוִידּ אַלחֲטַבּ פִי זגֻ'נִהַא:

הן אמרתי לך, הוי חמור בן חמור: אל תארס הבת שעדיין אמה בחיים: כי היא תגנוב את המלח וגרס התלתן, ואת עצי ההסקה תסתיר בבית שחיה.
Meaning: 

מאמר זה, לקוח משיר היתולי המתאר כביכול חיי שחיתות מפי אם הבעל השונאת את כלתה, ומונה בפני בנה את פגמיה של אשתו, במטרה להוכיחו, שבחירתו הייה מקח טעות, ואילו שמע לעצתה, היה זוכה לאשה הגונה, לעומת זו השולחת ידה בגניבת המצרכים החיוניים.

Proverb Tags: 

קַדּ כֻּנתּ פִי נִעמַהּ וְמַֹשקֻר אַעוַגּ / קַאלַתּ לִי אַלנִּעמַהּ: קוּם תִּזַווַּגּ:

כבר הייתי מאושר ובידי זר פרחים נטוי; אמר לי האושר: קום התחתן.
Proverb Tags: 

קַדּ אַלזֲּוַאגַּהּ, וְלַא הַדַ'א אַלעֻמֻר:

הנישואין עדיפים על חיים שכאלה.
Meaning: 

אומר אדם שכל חייו בנדודים ואין מי שיכין לו את ארוחותיו.

Proverb Tags: 

צֻמנַא צֻמנַא / וֲבִּלֻּבַּאנַּהּ פֲטַרנַא:

צמנו ועוד צמנו / ובלבונה סעדנו.
Meaning: 

אמור על נערה שנשארה רווקה זמן רב ולבסוף נישאה לזקן.

Proverb Tags: 

עַין פִי אלמַקבִּרַהּ / וְעַין תִּדווִּר מֲרַהּ:

עין לכיוון בית קברות, ועין משוטטת אחר אשה חדשה.
Meaning: 

רמוז על אדם שבימי אבלו נוהג בדו פרצופיות. מצד אחד, נושא עינו בנכנסות לבית כדי לשאת אחת מהן לאשה.

Proverb Tags: 

עַד'רַא מֻדִּימַהּ / וְלַא זַוגּ אַלהֲגִּימַהּ:

בתולה לתמיד, ולא בעל התנפלות.
Meaning: 

אימרה בפי בחורה, המעדיפה להישאר בתולה ולחיות בשלוה מאשר להינשא לבעל וחיי מריבה והתנפלות

Proverb Tags: 

עַד'רַא ולו צֻ'מֻרַתּ / וַטְרִיק אַלאֲמַאן וְלַו טֻוֻלַתּ:

בתולה ואפילו צמקה, ודרך בטוחה ואפילו נתארכה.
Meaning: 

בנוסח מעין זה, היו זקני היהודים מפטירים בנסיעתם בדרך המלך : "דרכים סלולות ואם רחקו/ דדי בתולה ואם צמקו".

Proverb Tags: 

מַן תְֹּשַּהַא לִזַוגַּהּ גַ'יר מַרֲתֹּהּ / לַענַתּ אַללַּהּ עֲלַא צוּרֲתֹּהּ:

מי שהתאווה לאשה זולת אשתו – קללת אלוקים על צורתו.
Proverb Tags: 

מַן תְּזַווַּגּ בִּנְתּ אַלֹשַּארִע / אִחסֻבֹּהּ כַּלְבּ גַּאוִע:

מי שנשא בת רחוב, חשוב אותו לכלב רעב.
Meaning: 

כיון שלא בדק יושר הליכותחה ולא התעניין בייחוסה ובאורחות חיי משפחתה, כמוהו ככלב רעב האוכל כל מזון שנקרה בדרכו.

Proverb Tags: 

מַן קַד בֲּזַתּ – תֲּבַּטַּל הֲוַאהַּא:

מי שכבר גידלה בנים – בָּטלה תשוקתה.
Meaning: 

תגובת אלמנה המטופלת בילדים, כלפי המחזרים אחריה.

Proverb Tags: 

Pages