אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אַלרַגַּאל, הוּ אִבּן וֲזִפַהּ / יִנכִּר אַלצֻחבַּהּ בַּעְדּ אַלמַערִפַהּ:

האיש הוא בן כחש, יתנכר לידידות אחר ההיכרות.
Meaning: 

אימרה בפי אשה תימניה על בעל שעזבה והתנהג אליה כבלתי מוכרת לו.

Proverb Tags: 

אַלעֲזַבּ סֻלטַאן / וַאלמֻזַווַּגּ ֹשַיטַאן:

הרווק סֻלטַאן, והנשוי שטן.
Meaning: 

אימרה בפי אשה ממורמרת מבעלה, מפאת התנהגותו השחצנית ובהזנחת עצמו מבחינת הלבוש.

Proverb Tags: 

אִכּתֲּסַרַתּ צֻ'לעַתּ אַלאֻם חִין זַוזֲּגַּתּ אִבּנִהַא/ וַאזדַּאדַּתּ לִהַא צֻ'לעַהּ חִין זַווְּגַּתּ בִּנתִּהַא:

נשברה צלע האם כשהשיאה את בנה, ונתוספה לה צלע כשנישאה בתה.
Meaning: 

כיון שהשאת הבן גורמת לניתוק מבני משפחתו, ואילו השאת הבת תורמת לתוספת עזרה למשפחה.

Proverb Tags: 

אַווַּל בַּכ'תַּךּ – כֻּרסִי תִּחתַּךּ / תַ'אנִי בַּכ'תַּךּ – דַּארִי וַקתַּךּ / תַ'אלִת' בַּכ'תַּךּ- קֲבַּרְתּ חַאלַךּ:

ראשית מזלך – כסא תחתיך; מזלך השני – כלכל חייך; מזלך השלישי – קברת עצמך.
Meaning: 

ר"ל, בימי בחרותך אין לך דאגות, ואתה חש עצמך כבן חורין השליט בעולמו, אחר נישואך עליך לדאוג לכלכלת בני משפתחך, שזה מנהג העולם ומוסכמותיו, ואילו ימיך האחרונים הם בבחינת אדם שעזב את העולמו.

Proverb Tags: 

מַא תִּמדַּח אַלחֲרִיוַהּ, אִלַּא אֻמֻּהַא וְכַ'אלַתּהַא:

תהלל הכלה, אלא אמה ודודתה.
Proverb Tags: 

מַא לִלאִנסַאן, אִלַּא עִרְסֹהּ וְמַותֹּהּ:

אין לאדם, אלא חופתו ומותו.
Meaning: 

ר"ל; שבשני האירועים, מקובל להוציא הוצאות מרובות כדי לכבד האורחים, הן בעת שמחת האדם בחופתו, והן לאחר מיתתו באבל מיתתו באבל משפחתו. בנוסח אחר: "אין לאדם, אלא יום חופתו או יום מותו."

Proverb Tags: 

לַא תַּרחַם צַ'ארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ:

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
Proverb Tags: 

לַא תִּפרְחִי בִּלכֻ'צֻ'בּ / וְלַא בְּלִבְּס אַלהֻדֻּבּ, הוּ יַמחִל אַלסַאעִדַּין וִיכַ'לִּי אַלצַּטר דֻּף:

אל תשמחי בפרכוס ולא בלבוש המצוייץ, כי הם יזהמו השוקיים ויהפכו החזה לתוף.
Meaning: 

"אַלקכֻ'צֻ'בּ" - צבע סיקרא לידיים. תכנו של הפתגם הארוך, מכוון אל כלה צעירה השמחה בפרכוסה, ואינה צופה את העוֹל והסבל המצפים לה לאחר החתונה, בעבודות הבית, בגידול הילדים וכיוצא בזה.

Proverb Tags: 

אַלרְגַּלַהּ – לִאלרִגַּאל:

הרגליות (הליכה ברגל) – לגברים.
Meaning: 

אצל ההמונים משמעות המונח "רִגַּאלַהּ"- פקחות, ויש מפרשים אותו ל"גבריות", ואין הדבר כן שהרי הגבריות בלשון הערביץ "רִגּוּלִיַיהּ", כוונת המשל, שהגברים מסוגלים ללכת ברגל, והנשים והטף חובה להרכיבם על בהמות המשא.

אַלרַאעִי אַערַגּ, וַאלגֲ'נַם הַארִבַּאתּ, וַללֲּקַא בַּאב אַלזֲּרִיבַּהּ:

הרועה פִסֵּחַ והצאן בורחות, והמפגש בפתח המכלאה.
Meaning: 

מעין : רעיא חגרא ועיזי רהיטין, אבב חוטרא מילי, ואבי דרי חושבנא (שבת חב) והנמשל, סופו של אדם חוטא ליענש ואל יתיאש מן הפורענות.

אַלרַאמִי עֲלַא אַלצֻ'ן, מֻכ'טִי וְלַו כַּאן בְּצִיר:

היורה לפי ההשערה, מחטיא (המטרה) אפילו שהיה מאומן.
Meaning: 

ענינו: גם אדם שמשתמש בנשקו ויורה עפ"י השערה מחשבתית לא יצליח לקלוע למטרה, אפילו שהתמחה בקליעה. הוא הדין לגבי אדם האומר דבר מבלי שהבינו, או שלא אימת מקורתיו עלול להיכשל בלשונו, גם אם הוא מוכר לרבים באמינות דבריו. כשלון חד-פעמי מעיב על הצלחות רבות.

אַלקֲפַא מַחמַל:

העורף – אפריון.
Meaning: 

משמעו: כל הדברים שמדבריםעל אדם מאחורי גבו, יכול העורף לשאת אותם, ולא ייפגע מהם כמו שיפגע אם ייאמרו בפניו.

אַלקִלּ – רַחמַהּ:

המחסור – מעורר רחמים.

אַלקַאע – אַוקַע:

הרצפה ישרה יותר.

אַלצֲחִיח, יַרכֻ'ץ פִי עַין אַלטֲּבִּיבּ:

הבריא – (יוזל) אין לו חשיבות בעיני הרופא.

אַלצֲבַּאיַא עֲלַי' עַמַּאתִּהַא / מַא הִי עֲלַי' אוּמַּאתִּהַא:

הנערות דומות לדודות ולא לאמהות.

אַין אַלסֲּמַא מִן יַדּ אַלמַנתּוּל:

היכן השמים מיד המרוט.
Proverb Tags: 

אוּטִי – תֻּעִז:

הוי שפל רוח – תתרומם.
Meaning: 

מילולית "התכופף - תכובד".

Proverb Tags: 

אִדַ'א קַדּ עַין אלגִּנִּי פִי אלאִנסִי, אַלְף עֲזִימְתֻּן לַא תַּנפַע:

אם כבר עין השד בבן אנוש, אלף קמיעים לא יועילו.
Proverb Tags: 

אִדַ'א נַאכַ'רְתּ – אַבּקַיתּ / וִאן צַבַּנְּתּ – אַנקַיתּ:

אם כרסמת – הו'תרת, ואם סִבַּנְתָּ – נקית.
Meaning: 

בלשון ההמונים: אם הוכחת - הותרת. ואם כסבת נקית. פירוש אחר: אם נקית זוהמת הנחירים נותרת בחיים, ואם כבסת בגדיך - נטהרת.

Proverb Tags: 

Pages