אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

מַן חַבּ אַלגֲּמַל – חַבּ דְ'הַאבֻּהּ:

מי שאוהב הגמל – אהב אוכפו
פירוש: 

מי שאוהב אדם מסוים, משתדל לאהוב את כל מקורביו. פירוש אחר "אהב הילוכו" אך משמעות אהבת המרדעת והאוכף של הגמל, כיון שהם משמשים את בעל הגמל כמשענת לראשו ומצע לגופו במנוחת הלילה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

כֻּלַּין חֲבִּיבֹּהּ אַעלִיַא:

כל אדם, אהובו נעלה על הכל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

יְחִבּוּ אַלוְלַדּ – לְאַגּל אֻמֹּהּ:

אוהבים הילד -בגלל אמו.
פירוש: 

למשל זה שני פירושים: א. יש מי שאוהב את הילד כדי להתחבב על אמו ולרכוש את לבבה. ב. אהבת האב לבנו. כתוצאה מאהבתו לאשתו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

יַא חֲבִּיבּ: אַלדַּאיִם אַללַּהּ, וַאלמְחִבַּהּ אַחיַאן מַא תְּדּוּם:

הוי אהובי: ה' נצחי, והאהבה לעתים אינה מתמידה.
פירוש: 

תגובת אשה להשתפכות האהבים של הבעל, שהוריה השיאוה לו שלא לפי רצונה, כאשר הוא מבחין בחוסר יחס מצידה לאהבתו המופגנת כלפיה. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲלַפַתּ אַלכְּרַאהַהּ / לַא תְּצַל לַא מְכַּאן מַא וְצֻלַתּ אַלמֲחִבַּהּ:

נשבעה השנאה, כי תגיע למקום שהגיעה האהבה.
פירוש: 

ר"ל כאשר הקנאה מעוררת יצר השנאה גוררת לפגיעה באהבה השוררת בין ידידים ואוהבים, ע"י רכילות והוצאת דיבה רעה נגד אחד האוהבים. המונה "כְּרַאהַהּ" משמש גם לשון מאיסות"

תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲבִּיבּ מַא יִנפְעַךּ / מַותֹּהּ מַא יִפגְּעַךּ:

אהוב שלא יועילך, מותו לא יבעיתך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲבִּיבִּי – מַא פִי יְדִּי:

אהובי מה שבידי.
פירוש: 

משמעותו : לא יעזור לאדם אלא מה שיש לו בידו ובלבד שלא יצטרך לבריות.

תגיות אוצר הפתגמים: 

גַ'בּנִי עֲלַא מַן מַאתּ פִי שְבַּאבֹּהּ / וְפַלַּתּ אַלבַּיתּ ואִחנַא נֻחִבֹּהּ:

אוי לי על מי שמת בימי עלומיו, ועזב את הבית ואנחנו אוהבים אותו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַּעְדּ אַלעִֹשקַהּ – נַד'קַהּ:

אחר האהבה – עזיבה (מילולית – השלכה)
פירוש: 

בגלל חוסר הבנה ליישר הדורים בדרכי נועם, או בגלל שהבעל נתן עינו באשה אחרת ועזב את אהובתו או אשת נעוריו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּנְתּ אַלאֻצוּל תִּטחַן וְתִּכ'בִּז / אַמַּא חֲבִּיבּ אַלקַלְבּ דְּכַ'ל יִגַ'אמִז:

בת אצילים תטחן ותאפה, ואילו אהוב לבה נכנס לקרוץ בעין.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

נושק בשפתיו, ובלבו כופר.
פירוש: 

מעין זה: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו" (ירמיה ט, ז)

תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּיחִבּ בִּלמֲֹשַאפִר / וַלקַלבּ כַּאפִר:

נושק בשפתיו, ובלבו כופר.
פירוש: 

מעין זה: "בפיו שלום ידבר וקרבו ישים ארבו" (ירמיה ט, ז)

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִעטִי חֲבִּיבַּךּ – מַאגּוּדַּךּ:

תן לאהובך ממה שמצוי ברשותך.
פירוש: 

אימרה שגורה בפי ההמון בהיעונתם לבקשת הזולת לתת לו או להשאיל לו דבר מסויים.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִן חַבַּךּ מַא אַדַּא לַךּ /וִאן בֻּגֻ'צַ'ךּ מַא צַ'רַּךּ:

אם אֲהָבְךָ מַה נתן לך? ואם שְֹנָאֲךָ לא יזיק לך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִן אַצחַבְּתּ – אַבּקַיתּ / וִאן עַאדַּיתּ – אִכ'תֲּלַיתּ:

אם התידדת – ֹשִיירתָּ, ואם שָֹנאת – התבודדת.
פירוש: 

משל לאדם שאינו מועיל ואינו מזיק: אם קשרת יחסי חברות עם בני אדם, קנית לך ידידים שישארו ידידיך כל הזמן, אך אם אתה נוהג לריב עם אנשים, אתה מבודד עצמך, כיון שבני אדם אינם אוהבים להתידד עם אנשי ריב ומדון. נ"א: אןִ אַצחַבּתּ - בַּקַּיתּ / וְאִן עַאדַּיתּ - כַ'לַּיתּ" שמשמעותו: אין לנטות לאחת הקצוות, אלא להתנהג בשביל הזהב. ומפי אמי שמעתי גירסא אחרת: אן אצחבת - אַבקַית / ואן עאדית אַכ'לַיתּ אם התיידת - השארת לך ידידים, ואם שנאת - רוקנת עצמך מידידים.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלצֲּדִּיק אִבְּן אַלצֲדִּיקַהּ גַּרֲּנִי בִּרַכ'וַהּ / וַאלצֲּדִּיק אִבְּן אַלעֲדּוּוַּהּ גַּרֲּנִי בִּקֻוַּהּ:

הידיד בן הידידה משכני בְרַכּוּת, והידיד בן הצוררת משכני באלימות.
פירוש: 

התנהגות הבן מושפעת מיחס אמו לזולתה, הן לחיוב והן לשלילה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעִֹשְק מַא יִֹשתִּי חֲלַא / וַלגּוּע מַא יִֹשתִּי סְלַא:

האהבה אינה צריכה יופי, וְהָרָעָב אינו צריך שמחה.
פירוש: 

האהבה בין השניים אינה מבוססת בעיקרה על יופי, כיון שהיא נובעת מרגשות ותחושות, מקשרים נפשיים ורוחניים, כל אדם ונטיותיו, כל אדם ובחירת לבו. ר"ל כשם שהרָעב אינו אמצעי הגורם לשמחה אלא להיפך, כך גם האהבה אינה נמדדת בקנה מידה של היופי.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַל עִֹשְק – קַתַּאל / וַאלפֻרקַהּ הֻזַאל:

האהבה – הורגת, והפרידה רזון.
פירוש: 

האהבה במהותה ערך עליון. אך כאשר היא נכזבת, יש מקרים שמעבירה אדם על דעתו וגורמת סכנת מוות. לעומת זאת כאשר נפרד אהוב מאוהבו, עצם הפרידה המאולצת גורמת למפח נפש וגוררת אחריה עצב בלב, ודכדוכי נפש המביאים לכחישות הגוף והסבל מתמשך.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלמֲחִבַּהּ – אַפצַ'ל כֻּלּ 'שַיּ:

האהבה עדיפה על כל דבר.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחֻבּ לַא קַדּ גֻ'שִי / גַ'טַּא עֲלַא כֻּלּ 'שִי / עֲלַא אַלֹשֲּעַר וַלבֲּעַר וַאלקֹֻשוֹֻשִי:

האהבה כשהיא חופפת, מכסה על כל דבר, על השער והגללים והקש:
פירוש: 

ר"ל כאשר בעל אוהב את אשתו, אינו מקפיד על טעויותיה וחסרונותיה כעקרת בית טובה, גם אם מצא עצמים זרים בתבשיל כמו שְֹעָרָה וכיוצא בזה, מתעלם מכך בבחינת "ועל כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב)

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים