בלוג יהדות חברה וקהילה

בשבתות האחרונות קהילות רבות בישראל קוראים את מסכת אבות. מסכת אבות היא מסכת שיש בה מסרים ודרכי חינוך כדי להוליך את האדם בצורה ישרה ובריאה. וכבר כתב על כך הרמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים: "וכבר אמרו, עליהם השלום: "האי מאן דבעי למהוי חסידא - לקיים מילי דאבות". ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה, והיא המביאה אליה, כמו שאמרו: "חסידות מביאה לידי רוח הקודש".

הנה התבאר מדבריהם, שהמעשה במוסרי זאת המסכתא מביא אל הנבואה, מפני שהיא כוללת חלק גדול ממעלות המידות.

במאמר זה ארצה להביא נקודות והקדמה על עניינה של מסכת אבות.

  • מקומה של מסכת אבות במשנה

רבי יהודה הנשיא סידר את מסכת אבות בסדר נזיקין. לפניה מובאות מסכתות הקשורות לענייני המשפט והדיינים: סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה. מה הקשר בין מסכת אבות לדיינים? תשובה לשאלה זו אנו מוצאים בהקדמה של רבנו הרמב"ם למשנה: "... שהוא רוצה לזכור במסכת זו מוסר כל חכם מן החכמים ע"ה, כדי שנלמד מהם המידות הטובות, ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים, שעמי הארץ כשלא יהיו בעלי מוסר, אין ההיזק לכל ההמון, אלא לבעליו בלבד". אם כן לדיינים או לבעלי משרה יש השפעה גדולה על הציבור ולכן עליהם להזהר ביותר. על כן באה מסכת אבות בסדר נזיקין.

  • מדוע נקרא שמה מסכת אבות?

הרב עובדיה יוסף בפירושו ענף עץ אבות על מסכת אבות הביא טעם, וז"ל: "הואיל וכולה מוסרים ותוכחות לאדם כאב המייסר את בנו ומוליכו בדרך ישרה". בנוסף, הרב פנחס קהתי בהקדמה למסכת אבות הביא טעם אחר וסברתו שהדברים המובאים במסכת זו הם אבות ועיקרים לכל חכמה ומצווה ומורי דרך לכל מעלה ומידה.

  • למה נוהגים ללמוד את מסכת אבות בשבתות שאחרי פסח?

ניתן לומר שהטעם שנוהגים לקורת מסכת אבות בשבתות שבין פסח לעצרת... לפי שבעצרת, הוא חג השבועות, ניתנה לנו התורה, ונאמר "ראשית חכמה יראת ה'". אם כן קוראים במסכת אבות על מנת לדעת לרדוף אחר כל מידה טובה, ויהי לבו מוכן לקבלת התורה בלב שלם ולהתנהג בה כדת וכשורה. סיבה נוספת, בזמן הזה, זה הזמן של הקיץ, הזמן של התאוות. אנשים מתחילים לצאת לטבע, לטייל - "לראות עולם", ולפעמים אולי קצת "יותר מדי" עולם... ולכן תיקנו לנו ללמוד מסכת זו, שהיא מלאה תוכחות ומוסרים להגביר יצר הטוב על יצר הרע. עוד סיבה אנו נמצאים בזמן של ספירת העומר שבו מתו תלמידיו של ר' עקיבא - נהרגו במגיפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, וכדי לתקן חטא זה - שהוא בין אדם לחברו, אנו לומדים מסכת אבות שהיא כולה מוסר ובין אדם לחברו.

נאחל לכל הקוראים חודש של לימוד מעשיר ומחכים במקביל לעבודה על המידות!

חודש טוב!

 

comments powered by Disqus