בלוג יהדות חברה וקהילה

כבר דרשו בעלי מוסר שחודש אייר ראשי תיבות של "אני ה' רופאך". ידועה דעתו של רבנו הרמב"ם שיש להשתמש בחיבור בין עולם המדע, הרפואה ועוד לתפילה ולעבודת ה' יתברך.

רבנו הרמב''ם כתב שיש חובה הלכתית להכיר במציאות ה' דרך הטבע, תוך כדי התבוננות והסתכלות במדעי העולם הקיימים לפנינו, והיא היא הדרך היעילה ביותר לדעת וללמוד על דרך פעולותיו של ה', וז''ל במורה הנבוכים ח"א פע"א: "וכבר הודעתיך שאין שם זולת ה' יתעלה והמציאות הזו. ואין למידות עליו יתעלה כי אם מן המציאות הזו - מכללותה ומפרטיה...". אם כן ההסתכלות וההתבוננות במציאות, היינו בדברים הקיימים והנראים לנו – בעלי חיים, צמחים, גלקסיות וכיוצ''ב, אינם נלמדים ונראים אלא ע''י חקירה וההעמקה – שהם התהליכים המביאים לקיום המציאות(קיום העולם).

במילות ההגיון(שער יד ע' קפד-קפה) חילק הרמב"ם את הלימודים לאלו המכשירים את האדם ללימודי המשך, ולאלו שחוקרים את התהליכים עצמם. את אותו החלק שחוקר את הטבע כינה הרמב"ם כמעשה בראשית, וז''ל: "אמר 'ולא במעשה בראשית בשנים' - וכל שכן שלא יהו יותר, ואמרו 'כי שאל נא לימים ראשונים' - יחיד שואל ואין שנים שואלים. וכבר ביארנו טעם זה בהקדמתינו לחיבור זה [הקדמה לפיהמ"ש החלק החמישי], והוא שההמון אי אפשר להם להבין אותם העניינים, ואינם נמסרין אלא מאחד לאחד, ונזהרים בהם כי מעט מאוד יבין בהם ההמון, וכשישמעם הפתי תשתבש אמונתו ויחשוב שהם סותרים את האמת, והם האמת... ושמע ממני אני מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים, והוא, שהם מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה". לימוד מעשה בראשית - מדעי הטבע, הינו משימה מורכבת ביותרויש בלימוד זה קשר גדול למדעי האלוהות כפי שהתבטא הרמב"ם במורה.  

 יוצא אפוא בדברי רבנו הרמב''ם, שכל מטרת לימוד המדע יש בו הכרח גדול כדי להגיע לידי הכרת במציאות ה', ועוד להראות לנו את נפלאות וגדלות ה' בעולם, וכן להשתתפות הבורא בכל הקשור לחוקי הטבע, ואדם הרואה דברים אלו רוחו מתפלאת בפליאה באהבה וביראה מהקב''ה, ואם-כן יש לה' קשר לחוקי הטבע שהרי הם רצונותיו, ולכן חוקי הטבע אינם ניתנים לערעור.

נאחל לכל הקוראים חודש מלא בלימוד מדעי אמוני מתוך בריאות הגוף והנפש!

חודש טוב!

comments powered by Disqus