בלוג יהדות חברה וקהילה

פרשת שמות

ספר בראשית עוסק בקורות חייהם של אבות האומה. ספר שמות מעביר אותנו מספורי האבות והבנים לסיפורי העם המתגבש והולך בצילה של עבדות ועבודת פרך. הפתיחה "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" נראית לקורא כהמשך של הסיפורים הפרטיים על האנשים הפרטיים המופיעים בספר בראשית: אברהם ובניו, יצחק ובניו ויעקב ובניו. אך לא היא. אמנם סיפורי בראשית הם ספורים חשובים ומאמר הרמב"ן (בראשית יב, ו) "מעשה אבות סימן לבנים" מייחס חשיבות היסטורית לסיפורים אלה. אולם מספר שמות ואילך עוסקת התורה בסיפורים בהיקף גדול ועצום, סיפור הולדתה של אומה. הסיפור הגדול 

בספר שמות הוא יציאת מצרים: השהייה בגלות מצרים והיציאה מגלות זו. גלות וגאולה, שני מושגים שהשפיעו על ההיסטוריה של עם ישראל מאז ועד היום.

ההשפעה על החיים היהודיים בכלל ניכרת בעובדה שאנו מזכירים את סיפור יציאת מצרים בכל עת – גם כאשר יש קשר, כמו בחג הפסח, וגם בכל החגים האחרים: שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור וכן, בכל ליל שבת, בקידוש, אנו מזכירים את זכר יציאת מצרים.גלות, גאולה, גלות ושוב גאולה אינם מאורעות חד פעמיים. עם ישראל, בגלגוליו הרבים לאורך שנות ההיסטוריה, חווה תהליכים אלה פעמים רבות. אנו מזכירים את ספור יציאת מצרים כל יום, כל שבוע מן הטעם הפשוט שגם בחיי הפרט במחזור החיים האנושי אנו נמצאים במעגל של קשיים, בעיות, תסכולים ואכזבות – זה שלב של גלות, ולאחר מכן יציאה לגאולה –פתרון הבעיות, התגברות על הקשיים ויציאה לתקופה טובה יותר בחיים. גם היום, מקבלים אנו את השבת של פרשת "שמות" תחת סגר אשר יימשך שבועות אחדים. סגר המסמל "גלות" אישית וחברתית, ריחוק פיזי מהמשפחה ומהקרובים לנו ביותר. לפי הכללים המחמירים שמטרתם לשמור על בריאותנו, גם התפילה תהיה בקבוצות של עשרה, בחוץ או יחיד בבית. אנו עדים לקושי הנובע מבידוד זה. יש לנו קרובים ומודעים בגיל מבוגר אשר  כל עולמם לעת זקנה, קשור לסדר היום הכולל: תפילה, לימוד ושוב תפילה. גזירת הניתוק קשה להם יותר מאשר לאחרים. חובתנו להסביר להם כי לטובת הבריאות של הקהילה, יש להתגבר על הצורך להתכנסות גם אם קשה הדבר ומעורר תרעומת.  ומתי תבוא "הגאולה"? מתי נראה שוב את האור והיציאה מהמשבר והפורענות העולמית שלא פסחה עלינו, העם היושב בציון?. האור יכול לבוא במסגרת האישית, המשפחתית וגם במסגרת הלאומית. עיון בפרשה מלמד כי לידתו של משה הביאה אור לאמו ואור לעמו. קוראים אנו בתלמוד בבלי מסכת סוטה: "בשעה שנולד משה – נמלא הבית כולו אור, כתוב פה ותרא אותו כי טוב הוא, וכתוב בספר בראשית: וירא אלהים את האור כי טוב (בראשית א). המדרש הגדול התימני (שמות ב,ב) אומר: ותרא אותו כי טוב הוא. שנולד מהול. דבר אחר כיון שילדה אותו נתמלא הבית אור, כתיב הכא כי טוב הוא, ולהלן וירא אלהים את האור כי טוב. לידת משה דומה לאור של ספר בראשית שהבקיע את החושך ששלט בעולם של התוהו ובוהו. הנה כי כן, גם בתקופה קשה זו של מארת הקורונה, נולדים ילדים המקרינים אור לכל המשפחה, זוגות מתחתנים ומביאים אור לחייהם. יהי רצון שנדע כולנו לראות את האור גם בתקופות קשות בחיים הפרטיים או בחיי האומה. נלמד מההיסטוריה כי בסופה של כל גלות באה הגאולה.

 

שבת שלום

ד״ר יגאל בן שלום

נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus